Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013
страница1/19
Дата конвертации29.01.2013
Размер2.32 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ


С.С. Козлов

Конспект лекцій з дисципліни

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «бакалавр»

Київ-2013

УДК 331.45(075.8)


С.С. Козлов. Конспект лекцій з дисципліни “Охорона праці” для підготовки студентів факультетуелектроніки за освітньо- кваліфікаційним рівнем “Бакалавр”


В навчальному посібнику розглянуті правові та організаційні питання охорони праці, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, основи техніки безпеки та пожежної безпеки на виробництві.

Посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Основи охорони праці” і може бути корисним для підготовки бакалаврів технічних спеціальностей університету.

Укладач Козлов Сергій Степанович – доцент, кандидат технічних наук

Розглянуто і рекомендовано на засіданні кафедри охорони праці промислової та цивільної безпеки. НТУУ “КПІ” Протокол №1 від 29.08.2012ЗМІСТ


Гаранти прав громадян на охорону праці 5

Охорона праці жінок 8

Охорона праці неповнолітніх 10

Державні нормативні акти про охорону праці 11

Служба охорони праці на підприємстві 13

Контроль за охороною праці 16

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці 18

Розслідування та облік нещасних випадків 21

Повідомлення про нещасні випадки, їх розслідування та ведення обліку 23

Спеціальне розслідування нещасних випадків 25

Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини 31

Нормування параметрів мікроклімату 33

Нормування шкідливих речовин 38

2.4 Захист від шуму, вібрації, ультра- та інфразвуку 42

Дія шуму на організм людини 43

Інфразвук 48

Ультразвук 49

2.5 Виробниче освітлення 51

Основні світлотехнічні поняття та одиниці 51

Види виробничого освітлення та його гігієнічне нормування 52

Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини 57

Нормування іонізуючих випромінювань 57

Заходи та засоби від іонізуючих випромінювань 58

Захист від електромагнітних випромінювань 59

Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми 61

Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 62

Захист від електромагнітних випромінювань 63

Захист від випромінювань оптичного діапазону 64

РОЗДІЛ 3. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ 66

3.1 Основи електробезпеки 66

Небезпека експлуатації електрообладнання 66

Види електричних травм 67

Причини летальних наслідків від дій електричного струму. 71

Фактори, що впливають, на наслідки ураження електричним струмом. 72

Причини електротравм. 76

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок 78

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів роботи 78

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на нормальнонеструмоведучі чинники 83

Система електрозахисних засобів 89

Організаційні заходи 90

Організація безпечної експлуатації електроустановок 90

Вимоги до обслуговуючого персоналу 92

3.2 Безпека при роботі з обчислювальною технікою 94

Вимоги до приміщень для експлуатації ВДТ та ПЕОМ 94

Вимоги до мікроклімату, вмісту аероіонів та шкідливих хімічних речовин у повітрі приміщень експлуатації ВДТ та ПЕОМ. 94

Вимоги до шуму та вібрації. 96

Вимоги до обчислювальної техніки 99

Вимоги до організації та обладнання робочіх місць з ВДТ та ПЕОМ. 101

Вимоги до організації режимів праці та відпочинку при роботі з ВДТ і ПЕОМ. 102

РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 105

4.1 Вибухо-пожежонебезпечні характеристики речовин та матеріалів. Класифікація будівель, приміщень з вибухо- пожежонебезпечності 105

Характеристика процесів горіння. Вибухо — та пожежонебезпечні показники речовин та матеріалів. 105

Класифікація виробничих приміщень щодо вибухо - та пожежонебезпечних показників. 108

Класифікація вибухо - та пожежонебезпечних зон та класів виробничих приміщень. 112

Засоби захисту об'єктів 117

Протипожежне водопостачання 120

Пожежна сигналізація 123
РОЗДІЛ 1.ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1 Законодавство України та нормативна база про охорону праці

Правовою основою законодавства щодо охорони праці є Конституція України, Закони України: „Про охорону праці", „Про охорону здоров'я", „Про пожежну безпеку", „Про використання ядерної енергії та радіаційний захист", „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення", а також Кодекс законів про працю України (КЗпП).

В ст. 43 Конституції України записано: „Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується", „Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом", „Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється".

Кожен, хто працює, має право на відпочинок (ст. 45 Конституції України). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

У тексті ст. 46 Конституції України вказано на те, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.

Основоположним законодавчим документом в галузі охорони праці є Закон України „Про охорону праці", дія якого поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Основні положення Закону України „Про охорону праці"

Верховна Рада України 14 жовтня 1992 року прийняла Закон України „Про охорону праці". Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян про охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

В Законі України „Про охорону праці" (ст. 4) задекларовані основні принципи державної політики в галузі охорони праці:

пріоритет життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства;

повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці; обов'язковий соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань;

використання економічних методів управління охороною праці, проведення політики пільгового оподаткування, що сприяє створенню безпечних і нешкідливих умов праці;

комплексне розв'язання завдань охорони праці на основі національних програм з цих питань та з урахуванням інших напрямків економічної та соціальної політики, досягнень в галузі науки і техніки та охорони навколишнього середовища;

встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

здійснення навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з охорони праці;

співробітництво і проведення консультацій між роботодавцями та профспілками (представниками трудових колективів) при прийнятті рішень з охорони праці;

міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо покращення умов і підвищення безпеки праці

Гаранти прав громадян на охорону праці

Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору (ст. 6). Умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні.

При укладанні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права і пільги компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства колективного договору.

Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві (ст. 7). Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань (ст. 8). Усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування здійснюється в порядку і на умовах, що визначаються законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором).

Права працівників на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці (ст. 9). Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно- оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законом порядку.

Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я (ст. 11). Власник зобов'язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров’я, пов'язаними з виконанням трудових обов'язків у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім'ї та утриманцям потерпілого) одноразову допомогу. При цьому пенсії та інші доходи, одержувані працівником, не враховуються.

Розмір одноразової допомоги встановлюється колективним договором (угодою, трудовим договором). Якщо відповідно до медичного висновку у потерпілого встановлено стійку втрату працездатності, ця допомога повинна бути не менше суми, визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожен процент втрата ним професійної працездатності.

У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги повинен бути не менше п'ятирічного заробітку працівника на його сім'ю, крім того, не менше річного заробітку на кожного утриманця потерпілого, а також на його дитину, яка народилася після його смерті.

Якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшено в порядку, що визначається трудовим колективом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства, але не більш як на п'ятдесят відсотків. Факт наявності вини потерпілого встановлюється комісією по розслідувані®) нещасного випадку.

Власник відшкодовує потерпілому витрати на лікування (в тому числі санаторно- курортне), протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається у встановленому порядку; надає інвалідам праці, включаючи непрацюючих на підприємстві, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок, а при можливості — за рахунок підприємства.

Відшкодування моральної шкоди (ст. 12). Відшкодування моральної шкоди проводиться власником, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної травми потерпілого, порушення його нормальних життєвих зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Під моральною втратою потерпілого розуміють страждання, її заподіяні працівникові внаслідок фізичного або психологічного впливу, що спричинило погіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального характеру. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством.

Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці (ст. 17). Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків власник зобов'язаний вжити термінових заходів для допомоги потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.

Обов'язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці (ст. 18). Працівник зобов'язаний:

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій (ст. 19). Власник зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Добавить в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconКонспект лекцій з дисципліни Охорона праці в галузі Для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” та “магістр”
С. С. Козлов. Конспект лекцій з дисципліни “Охорона праці в галузі” для підготовки студентів факультетуелектроніки за освітньо- кваліфікаційним...

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconВ дипломних проектах для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем спаціаліст та магістр
Охорона праці при основних технологічних процесах виготовлення та експлуатації радіоелектронної апаратури

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconТематичні плани лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці"

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 icon5 Прийняття управлінських рішень Перелік рекомендованої літератури. Вступ
Програма випробувань розроблена з урахуванням вимог навчального плану напряму 0502 "Менеджмент", спрямована перевірити рівень підготовки...

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconКонспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
ОП; помилки в навчанні працюючих безпечним методам праці. Можна зробити висновок, що переважна більшість нещасних випадків сталась...

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconКонспект лекцій для студентів 5 курсу
Основи проектування та експлуатації технологічного обладнання електричного транспорту: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності...

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconКонспект лекцій з дисципліни „ Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки „Туризм”) харків хнамг 2007
Конспект лекцій з дисципліни „Технологія туристської діяльності” (для студентів 2 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 020107...

Конспект лекцій з дисципліни основи охорони праці для підготовки студентів факультету електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» Київ-2013 iconКонспект лекцій з дисципліни “ Охорона праці в галузі” для спеціалістів та магістрів інститут “Енергоменеджменту та Енергозбереження”
С. С. Козлов Конспект лекцій з дисципліни “Охорона праці в галузі” для спеціалістів та магістрів інституту “Енергоменеджменту та...

Разместите кнопку на своём сайте:
www.dop.uchebalegko.ruБаза данных защищена авторским правом ©www.dop.uchebalegko.ru 2013
обратиться к администрации
www.dop.uchebalegko.ru
Главная страница